ชมรมพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*เฉพาะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น*(ย้ำ) นอกนั้นไม่รับเข้ากลุ่มครับ