Đại học Quảng Bình

Nhóm sinh viên ĐH quảng Bình có 2 hoạt động chính là :

- Xây dựng nền tảng cơ bản phục vụ cho nhóm ngày càng lớn mạnh.

- Thảo luận với mỗi tuần ít nhất 1 chủ đề


Để hoàn thành được tốt cả 2 hoạt động này chúng ta cần những thành viên tích cực … tổng hợp và chia sẻ những ý kiến, suy nghĩ … Vì nhóm mới hoạt động và có nhiều thành viên là người mới chưa quen biết nên hiện giờ chúng ta tập trung vào hoạt động ” Mỗi tuần ít nhất 1 chủ đề thảo luận ” để các thành viên trong nhóm đến gần nhau hơn.
Đây là 2 hoạt động cơ bản của nhóm . Có thể còn nhiều ý kiến trái ngược nhau . Mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để nhóm chúng ta càng ngày càng phát triển .