Chợ Face

Nghiêm cấm post ảnh và phim sex dưới mọi mình thức , ai vi phạm sẽ bị kick khỏi nhóm ko cần báo trước