สมาคมเกษตรนอกกรอบ

ยินดีต้อนรับสมาชิกและผู้ทีสนใจเรื่องการทำการเกษตรทุกท่านด้วยความยินดีอย่างยิ่ง ท่านสามารถโพสต์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำการเกษตร ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกและกลุ่มสมาคมเกษตรนอกกรอบ ขอบคุณครับ