Gay Top Việt

"Cả cuộc đời nay tôi mang tội lỗi
Trao hết người tôi tặng cùng ai
Xin cho tôi một vùng đất nhỏ
Để chia sẻ đời chia sẻ cả tình yêu"
BOY NÀO LÀ TOP THÌ ADD VÀO CHO ĐÔNG ĐỦ NHA