Google Adsense Việt Nam Open

Tự do trao đổi mua bán, nếu phát hiện scam sẽ đuổi khỏi nhóm và block vĩnh viễn