Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam (fb.com/HSTS.Vietnam)

Group này là môi trường cho chúng ta cùng nhau góp phần vào công... việc xây dựng và phát triển đất nước!

Điều lệ HSTS.VietNam Community:

1. Nghiêm cấm thành viên viết bài chống phá nhà nước "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam".
2. Cấm viết bài xuyên tạc sự thật về biển đảo và các vấn đề chính trị nhạy cảm.
3. Bạn có quyền thêm bạn bè vào group để xây dựng group ngày càng phát triển!
4. BQT không chịu trách nhiệm về bài viết của thành viên, mà thành viên phải trách nhiệm những bài viết của mình trước pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam!
5. Nghiêm cấm quấy rối và viết bài công kích lẫn nhau
6. Mọi thành viên của group bình đẳng! AE có quyền post bài tự do nhưng không được lệch lạc và có ý định vu lợi hoặc có ý định chống phá nhà nước!

=> Mọi vi phạm sẽ được đuổi khỏi Group và Banned vĩnh viễn, đồng chúng tôi sẽ gửi bài viết của bạn đến cơ quan nhà nước và bạn phải chịu trách nhiệm hình sự trước những bài viết thiếu ý thức của mình!