Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Thành viên của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội luôn luôn sống mà làm việc hết mình để làm giàu cho đất nước!