Hẹn Hò & Chém Gió

Cấm tung ảnh phản động và lời lẽ chống phá nhà nước với mọi hình thức .
Ban reactionary released photos and words against the government with all its forms.