Hijab is my personality

"O Propeta, sabihin mo sa iyong mga maybahay at sa iyong mga anak na babae at sa mga kababaihan na mga Muslim na isuot nila ang kanilang balabal [na bumabalot sa kanilang ulo at katawan]. Iyan ang higit na mainam upang sa gayon ay makilala sila [bilang kagalang-galang na mga babae] at hindi pinsalain. Ang Allah ay laging nagpapatawad, maawain." [Qur'an, 33:59]"At sabihin mo (Muhammad) sa mga babaeng mananampalataya na ibaba nila ang kanilang paningin at pangalagaan nila ang kanilang puri, at huwag nilang ilantad ang kanilang gayak maliban sa nakalitaw na, at balutin nila ang kanilang katawan, at huwag nilang ipakita ang kagandahan maliban sa kanilang asawa…… ." [Qur'an, 24:31]