Iran Dota 2

یک گروه دوستانه برای دوتا بازان ایرانی. هرگونه فعالیت مربوط به دوتا در این صفحه آزاد است. لطفا حرمت دوستان خود را نگه دارید و به کسی توهین نکنید. ترجیحا با خط فارسی بنویسید. ممنون
https://www.facebook.com/irandota2