UIT-ITIClub

Page: https://www.facebook.com/ITIClub

Group do CLB UIT - ITI (IT Innovation) lập ra để mọi người cùng trao đổi các vấn đề học thuật, công nghệ và các cuộc thi...