Internet Marketing Academy

Group dành cho tất cả những người đam mê Internet Marketing tại Việt Nam.

Mục đích :
- Cập nhật thông tin một cách nhanh và mới nhất về Internet Marketing .
- Là nơi giao lưu, học hỏi, hỗ trợ nhau giữa những người đam mê Internet Marketing
- Thảo luận tất những vấn đề liên quan đến Internet Marketing.
- Chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và thủ thuật về Internet Marketing

Nội quy:

- Khuyến khích mọi người cùng hỗ trợ nhau trong trường hợp thành viên gặp khó khăn cần trợ giúp.
- Những Topic có cùng chủ đề mọi người vui lòng tập trung, post vào đó, 1 chủ đề chỉ giữ khoảng 3 topic để tránh tình trạng spam group.
- Tranh luận nhưng không chửi, dùng từ ngữ thô tục, gây hấn. Nếu ít thì xóa comment, nhiều xóa luôn post.
- Khuyến khích nội dung và công cụ hữu ích hỗ trợ xây dựng và phát triển trên môi trường Internet Marketing Hạn chế nội dung nhảm.

Rất mong mọi người tham gia và xây dựng Group nhiệt tình.
Liên hệ với Admin nếu cần sự hỗ trợ: http://www.facebook.com/Thienmarketingonline
----------------------------------------------------
Group for all those passionate about Internet Marketing in Vietnam.

Purpose:
- Update the information as quickly as the latest Internet Marketing.
- A place to exchange, learn and support each other between enthusiasts Internet Marketing
- Discuss all matters related to Internet Marketing.
- Share your knowledge, experience and tips on Internet Marketing

Main provisions:

- Encourage people to support each other in the case of a member having trouble need help.
- Topic with similar themes everyone please focus, post on one topic only hold about 3 topic to avoid spam group.
- Debate but not clean, use vulgar words, aggression. If it then delete the comment, many massage always post.
- Encourage useful content and tools support the construction and development of the Internet Marketing environment limited the content to.

We wish all participants and construction Group enthusiasm.