Jøkêr Ðamas

Free Syriãn BlãÇkHat HãÇkêR I'm 18 Yêars Øld, I Hãvê Twø Rulês First, I'm Never Wrøng, Sêçønd, If I'm Wrøng, BãÇk Tø The First Rulê.
| Ðøn't Çhãllenge Mê I Ðøn't Hãvê Anything Tø Løsê |