KHMT2015

Hỗ trợ tất tần tận các bạn SV KHMT2015
--CS
Website: www.cs.uit....edu.vn
Group FB: www.facebook.com/groups/cs.uit.edu.vn/
Fanpage: www.facebook.com/uit.cs
-- UIT
1) TÀI KHOẢN CHỨNG THỰC
Mức độ quan trọng: 9/10 ( Rất quan trọng)
Tài khoản chứng thực được cấp cho sinh viên của trường ĐH Công nghệ Thông tin khi nhập học.
Mỗi sinh viên có duy nhất một tài khoản chứng thực.
Tên tài khoản ( Username) : là Mã số Sinh viên ( MSSV)
Mật khẩu ( Password): được ghi trong mục V giấy báo nhập học.
Tài khoản chứng thực được sử dụng để đăng nhập vào các hệ thống của trường phục vụ cho việc học tập của sinh viên tại trường
a) Website Cổng thông tin Đào tạo Đại học:
- Địa chỉ: https://daa.uit.edu.vn/ Hoặc https://student.uit.edu.vn/
- Các công việc cần đăng nhập bằng tài khoản chứng thực: Đăng ký học phần, Xem kết quả học tập, Kết quả đăng ký học phần, Thời khóa biểu, Tra cứu thông tin cá nhân, Tra cứu thông tin học phí, ........
b) Website Phòng Công tác sinh viên:
- Địa chỉ: http://ctsv.uit.edu.vn/
c) Forum
- Địa chỉ: http://forum.uit.edu.vn/
- Lưu ý sinh viên post bài đúng box và sửa dụng ngôn từ phù hợp khi giao tiếp. Các vi phạm sẽ bị xử lý theo nội qui forum và Nội qui của Nhà trường

d) Hệ thống Moodle
- Địa chỉ: https://courses.uit.edu.vn/
Đây là kênh giáo tiếp dành cho sinh viên và giảng viên ngoài giờ lên lớp. Giảng viên sẽ post tài liệu, bài tập lên moodle. Sinh viên làm bài tập và nộp lại qua moodle
- Hệ thống Moodle còn là trang web dùng tố chức các cuộc thi, bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến như: Kiểm tra tuần sinh hoạt đầu khóa, Thi 6 bài lý luận chính trị
e) Website chứng thực
- Địa chỉ: http://chungthuc.uit.edu.vn/ Hoặc http://auth.uit.edu.vn/
- Trang web này được dùng để đổi mật khẩu tài khoản chứng thực và lấy lại mật khẩu tài khoản chứng thực
- Khi sinh viên quên mật khẩu tài khoản chứng thực , Sinh viên bấm vài "Quên mật khẩu" nhập vào Mã số Sinh viên của mình.
- Hệ thống sẽ gửi link lấy lại mật khẩu vào tài khoản email sinh viên, sinh viên kiểm tra email và làm theo hướng dẫn

3) TÀI KHOẢN EMAIL SINH VIÊN
Mức độ quan trọng: 10/10 ( Cực kỳ quan trọng)
Tài khoản email sinh viên được cấp cho sinh viên khi nhập học.
Usename dạng @gm.uit.edu.vn
Mật khẩu: mật khẩu ban đầu giống với mật khẩu chứng thực được ghi trong giấy báo nhập học.
Lưu ý: khi thay đổi mật khẩu tài khoản chứng thực thì mật khẩu email không thay đổi và ngược lại.
Khi quên mật khẩu email sinh viên, sinh viên mang theo Thẻ sinh viên đến phòng Công tác sinh viên A101 để được cấp lại mật khẩu.