Kabul Boys & Girls

از قوم و قوم پرستی اجتناب ورزید باهم در فضایی برادری زندگی کنید .