Keyboard Sóc Trăng

Đây là nhóm của những bạn Keyboard và các bạn ca sĩ ở tỉnh Sóc Trăng