Manchester United Football Club

»» Website : www.manutdfc.com.vn

»» [ Khu vực Hà Nội ]
https://www.facebook.com/groups/ManchesterUnitedHaNoi
»» [ Khu vực Đà Nẵng ]
https://www.facebook.com/groups/ManchesterUnitedDaNang
»» [ Khu vực tp Hồ Chí Minh ]
https://www.facebook.com/groups/ManchesterUnited.TP.HoChiMinh