Paracel Islands belong to Vietnam HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM

Paracel Islands belong to Vietnam.
QUẦN ĐẢO HOÀNG SA THUỘC CHỦ ...QUYỀN CỦA VIỆT NAM LÀ THỰC TẾ KHÔNG THỂ CHỐI CÃI. ĐẢO HOÀNG SA, TRƯỜNG SA BỊ TRUNG QUỐC DÙNG VŨ CHIẾM ĐOẠT NĂM 1974, 1988 VÀ TRUNG QUỐC ĐANG BIẾN CỦA CƯỚP ĐƯỢC THÀNH CỦA MÌNH BẰNG HÀNH VI XÂY THÀNH ĐẢO NHÂN TẠO. See More