Club THPT Mỹ Phước Tây

Là nơi tụ tập các bạn đã và đang học tại trường THPT Mỹ Phước Tây! Mong là Group này sẽ làm nên sự gắng kết hơn cho các bạn!