Pro Network Vietnam

Pro Network Vietnam Community.
Cộng đồng Mạng Chuyên nghiệp Việt Nam.
Thành viên mới? New member? ☛

--------- For English see below ---------

☑ Sơ đồ Nhóm
★ Nhà ☛ http://tgh.im/homePNV [Bạn đang ở đây!]: Tin tức, Hình ảnh, Bình chọn, Sự kiện & Tài nguyên!
★ Giới thiệu ☛ http://tgh.im/profilesPNV: Điểm danh? Tự giới thiệu? Kỹ năng, kinh nghiệm, dự án và công ty của bạn?
★ Sự kiện ☛ http://tgh.im/eventsPNV: Theo dõi và tham gia các hoạt động, sự kiện offline & online!
★ Tài nguyên ☛ http://tgh.im/resourcesPNV: Tài nguyên, tài liệu, báo cáo, dữ liệu, tập tin...
★ Tuyển dụng ☛ http://tgh.im/jobsPNV: Đăng tuyển dụng, tìm việc làm trong lĩnh vực chuyên đề của cộng đồng!
(còn tiếp)
-------------------------------------------------
☑ "Không/Có thiết lập Quản trị Nhóm cho tôi, cảm ơn!" ----> Gửi email yêu cầu (Mặc định bạn sẽ được thiết lập làm Quản trị nếu bạn là CEO, Founder, Managing Director, General Manager... trong ngành liên quan hoặc bạn có đóng góp đặc biệt cho cộng đồng)
☑ "Tại sao mời mình ra khỏi Nhóm?" ----> Có thể do nhầm lẫn! Cộng đồng PNV vô cùng cởi mở và chuyên nghiệp! Hãy liên hệ với chúng tôi!
☑ "Tại sao gỡ bài mình đăng ra khỏi Nhóm?" ----> Có thể do nhầm lẫn! Bạn nhớ sao lưu bài viết trước khi đăng phòng trường hợp xảy ra 'bất trắc' ! Hãy liên hệ với chúng tôi!

Mọi vấn đề lớn bé đừng ngần ngại liên hệ: [email protected]

Nhóm Facebook của Cộng đồng Mạng Chuyên nghiệp Việt Nam pro.networkvietnam.com

------------------- English -------------------

☑ Groupmap
★ Home ☛ http://tgh.im/homePNV [You're here!]: News, Photos, Events, Polls & Resources!
★ Profiles ☛ http://tgh.im/profilesPNV: About you, your skills, experience, projects or companies?
★ Events ☛ http://tgh.im/eventsPNV: Follow up and join activities, events online or offline!
★ Resources ☛ http://tgh.im/resourcesPNV: Resources, documents, reports, data, files...
★ Jobs ☛ http://tgh.im/jobsPNV: Post jobs and seek vacancies in relevant indsutry!
(to be continued)
---------------------------------------------------
☑ "No/Yes Admin member for me, thank you!":
Email us your request! (You will be set as Admin if you're CEO, Founder, Managing Director, General Manager... in related fields or devotional contribution to our community.)
☑ "Why 'invite' me out of group?" ----> Perhaps a mistake! PNV Community is ultimately open and pro ! Email us!
☑ "Why remove my post?" ----> Perhaps a mistake! PNV Community is ultimately open and pro! Please save your post before posting in case any error ! Email us!

Small or big don't hesitate to drop a note: [email protected]

A Facebook Group of Pro Network Vietnam Community pro.networkvietnam.com