Улаан Киночид

Жинхэнэ улаан киночдын нэг дор цугларах бүлэг.
[█████████████████████]- 20000►
[███████████████████]- 16000✓
[█████████████████]- 13000✓
[███████████████]- 10000✓
[█████████████]- 8000✓
[███████████] - 5000✓
[█████████] - 2000 ✓
[███████] - 1000 ✓
[█████] - 600 ✓
[███] - 300 ✓
[█] - 50 ✓