បណ្តាញសង្គម/Social Network

ក្រុមនេះបង្កើតឡើងដើម្បីអោយអ្នកដែលស្នេហាជាតិ នឹងនយោបាយ និយាយគ្នា ដូច្នេះសូមអ្នកដែលបង្ហោះរូបស្រាត រូបកាត់តរបញ្ឍប់ការ Post ទៅ ។ ហើយសួមមិត្តនៅក្នុងក្រុមនេះ សូម Post នូវអ្វីដែលជាការពិត ។ ហើយខ្ញុំដឹងថា អ្នកលេងក្នងក្រុមនេះភាគច្រើនជាអ្នកស្រលាញ់ជាតិ គ្រាន់តែមើលស្ថានភាពនយោបាយខុសគ្នាប៉ុណ្ណោះ ។ ចាំពាក្យនេះទុកចុះ បើរខ្មែររួបរួមខ្មែរជាអ្នកឈ្នះ បើរខ្មែរបែកបាក់ខ្មែរជាអ្នកចាញ់។