TAGA PANGASINAN AK AROEN KOY SALITAK

Egpang ya mangitatanduroy Salitan Pangasinan

Say getma na sayan ulupan et mangibiang na aray ambabangil ya tawir tayo ya maslak et nalilingwanan ti la a singa saray dangoan o kansyon, awaran, kakanen, iray mararakep ya pasen tan arum ni ran bengatla nipaakar ed Pangasinan laot la ed SALITA TAYON PANGASINAN.

Say tawag ed Luyag tayo et PANGASINAN
Say Tawag ed salita tayo et PANGASINAN
Say tawag ed sikatayo ran manaayam ed sayan luyag et Pangasinan o Pangasinense

aliwan "pangalatok" ta atan ya salitan pangalatok et pamaabeba ed sikatayoran Taga Pangasinan insan aliwa itan ya nanlapo ed sikatyo ran Pangasinan ta anggapoy nikurit ya untan a salita ed karaanan iran Libro a nigalot.

PAKABAT:
Labay mi pan kerewen ed saray kabiangan na sayan ulupan so saray manontombok:

1. SEBEL so mangibiang ya makasakit na salita odino aramay diriktan salita ya makapampaabeba ed galang na balang sinansakey. Ontan to met iray talintaon aliling toy manbabalaw na sakey ya toon makapoy ya indengan.
2. SEBEL so saray talintao o antokaman ya biang ya aliwan inkurit/insulat ed Pangasinan (puira labat iramay tepet o salitan papaipatalus ed Pangasinan o talintao o patalos(link) nipaakar ed Pangasinan.
3. SEBEL so mangibiang na talintao(litrato) ya labos mapalaki o bii.
4. Sarag tayoy mangiposti nipaakar ed Diyos o rilihiyon dapotno igalang na balang sinan sakey so pananisia katon agmanepeg ya pandidiskorsoan so balang pananisia.
5. SEBEL so mangusar na bayes ya salita. No ag bilang nibalikas na susto so gabay na ibaga et ipauna la so pangikurit na unman pian untan saray kabiangan so makaiban makapangitalos iyan ag nakemel a salita ed Pangasinan.
6. Aliwan sebel so mimuyong ya ag untan ton makatalos na Pangasinan dapotno manaral na salita so getma to tan aliwan panlurey ed saray kabiangan.
7. No wala bilang so aga makaamta na makapoy so salitan pangalatok so kumon ipaliwawa tayo ed maung a panagpaliwawa tan ag tayo pamapasnokan pian aga unembel so liknaan to.
8. SEBEL so manayew o mangibaga na makapoy ed saray biang na saray kabiangan.
9. Pian naalwaran ya bagaan da na makapoy o balaw nipaakar ed indengan, alwaran iray ibiang ya dilin talintao no agew na parada.
10. SEBEL so mangiposti na saray antokaman ya lako, nigosyo odino antokaman ya pakabat nipaakar ed nigosyo odino arom ya egpang ya anggapoy koniksyon to ed Pangasinan.

Kada sabado tan simba iyaabuloy so pangiparada na talintao basta ag makapaabebay galang tan makapasakit. Balet saya et panisen kasabi na na lunes anggad Biyernes.

Salamat ed sikayon amin.

Magnayon so Pangasinan!