TLU-Trợ Giảng KNSTVB

Group được quản lí bởi giảng viên và các bạn trợ giảng bộ môn, l...à nơi trao đổi và giải đáp các thắc mắc của tất cả mọi người về bộ môn