Hội đồng môn Đại học Luật

Có người anh cả năm mới gặp một lần
Có người chị vài tháng mới t...hấy nhau
Có người ta mới biết lần đầu..
Có những người anh chị ta hàng ngày gắn bó
Có duyên gặp nhau trong cuộc sống là một cơ hội, từ chữ duyên ấy cũng có thể tạo ra nhiều cơ hội để tất cả anh chị em có thể chung tay, góp sức làm được nhiều điều lợi lạc, ý nghĩa cho cuộc sống...

Hội đồng môn Đại học Luật đã ra đời như thế đó