Team Trick ϫ Share

Group share tricks la place
No navigation links in the document
No other publishing sites
No group of publications
Unlisted cartoon image of a different page other groups
No spam
Do not have sex porn
Avoid the use of vulgar language and abuse.
Respect other members.
Ad, management, reserves the right to remove inappropriate posts.
-------------------------------------------------------------
Group là nơi share thủ thuật hay
Không có liên kết chuyển hướng trong các tài liệu
Không có trang xuất bản khác
Không có nhóm các ấn phẩm
Không công bố hoạt hình hình ảnh của một trang khác nhóm khác
Không có thư rác
Không có quan hệ tình dục khiêu dâm
Tránh việc sử dụng ngôn ngữ thô tục và lạm dụng.
Tôn trọng các thành viên khác.
Ad, quản trị, có quyền loại bỏ bài viết không phù hợp.