Team Trick ϫ Share Team

Team Trick chia sẻ các trick + developer Facebook :3
Luật Team :
Team này là để chia sẻ.Không phải để buôn bán.Nghiêm cấm buôn bán mọi thứ dưới mọi hình thức
Ai biết gì chia sẻ nấy.
Tạm như này đã