(•••<Û Çhàñgè Ûr Lîfè>•••)

***Admins***
<$öñi Paro>
<Àbìd Àlì>
«Mohammad Ali Malik»...
*just 3 requests friendz*
<1>¤give respct,catch respct¤
<2>¤this group is like a family,If you see any bad post plz report admins¤
♥>¤plz add ur frndz,have more fun¤