Vinh Xuân Việt Nam một nhà

Những người không có thành kiến về những người tập Vĩnh Xuân khác - Những người chỉ muốn tìm người người bạn có chung sở thích là Vĩnh Xuân quyền - Những người muốn cùng nhau cafe buổi trưa giữa giờ đi làm và nói chuyện về Vĩnh Xuân quyền - Những người thực tâm trong lòng muốn "Xả kỷ" mặc dù chưa làm được ..