WaW - Thời Đại Anh Hùng

WaW - Thời Đại Anh Hùng được xây dựng từ đam mê của cộng đồng yêu Moba

Manager: WaW~Hugnk
Lineup team
- WaW~Komitto : Leader
- TinSGK : Top
- MGGIKilerQ7 : AP
- WaW~Caraven : Junj
- WaW~Ken : AD
- WaW~Phát Quà Dạo
- TaBô : AP

Fanpage: https://www.facebook.com/WaW.VN