ร่วมสร้างสังคมที่ดี Amatsu Online

กลุ่มสำหรับแจ้งปัญหา ชี้แจง และเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเซิฟเวอร์ Amatsu