An Giang Group

Vì Quê hương An Giang thân yêu.


Thức dậy mỉm miệng cười. Hăng bốn giờ tinh khôi. Xin nguyện sống trọn vẹn. Mắt thương nhìn cuộc đời.