အမ္းၿမိဳ႕နယ္(ရခိုင္ျပည္နယ္)ကြန္ယက္

အမ္းျမိဳ႕နယ္ (ရခိုင္ျပည္နယ္) မွ ျမိဳနယ္သား/ သူ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ စည္းလံုး ရိုင္းပင္း ကူညီႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ https://www.facebook.com/AnnTownship နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္