An Toàn Thông Tin -IUH CLUB - Network Security and System Administration

Club An Toàn Thông Tin - IUH
Mục Đích:
Club thành lập với tiêu chí :
1- Tạo sân chơi về lĩnh vực an toàn thông tin
2- Chia sẻ học tập các kiến thức
3- Giúp đỡ lẫn nhau người biết chỉ người không biết không phân biệt người lâu năm hay người mới vào
4- Gắn kết quen biết, tổ chức các buổi picnic cuối tuần.
https://www.facebook.com/nssaclub?fref=ts
http://shotgun0007.wordpress.com/
Tai Lieu Cua CLUB
https://www.dropbox.com/sh/0wlukk8mr9rexcc/dJ08W59oGR
Tài Liệu về mạng của thầy Phú:
https://www.dropbox.com/sh/by0tmg7ldj6a1sm/5f7Lm100vX