‫بچه های اقلید‬

اقلیـــــــــــد...شـــــهر امام زمـــــان.... احترام به همه دوستان در گروه واجب می باشد لطفا از بی احترامی کردن در کامنت ها و گذاشتن پست های ناجور بپرهیزید