Beypazar? Konaklar?

BEYPAZARI TAR?H?
Beypazar? Ankara'n?n 100 Km bat?s?nda, eski Ankara-?stanbul yolu