BLEND & RETOUCH

Group lập ra nhằm mục đích giao lưu và học hỏi vễ kỹ năng Blend & Retouch cho mọi người

Website chính thức của group: www.kob.vn