CAPISNON Facebook Community (Roxas City, Capiz)

A social network for Capizeños/Capisnons all over the world.

Read More About Our Guidelines

Ini nga Community ginhimu para sa atun tanan nga Capisnon. Gani para mapakamaayo natun ang atun relasyon, interaction kag eksperyensya sa sini nga Facebook Community ginapangabay ang tanan nga magsunod sa guidelines kag etikita sa pag gamit sang Facebook:

1. Message Private Matters Instead Of Posting On Wall -
Indi natun pag himuon nga daw chatroom ang Capisnon Facebook Community Wall.Pwedi natun magamit ang Instant Messaging or Chatroom for personal conversation

2. Be Mindful Of What You Post
Tagsa tagsa ka miyembro may nanarisari nga panan-awan, edad (bata o tigulang) trabaho, prinsipyo, panindugan, pagpati kag ideology. Gani maging responsable kag kahibalu mamatyag sng resulta sa iban nga tawu sng atun gina pang post. Panumdumon ta man kung ano batyagon ta kung kita ara sa lugar sang naga basa sng atun nga gin post.

3. Call Rather Than Post Personal News
Ini indi lng applicable sa Facebook Etiquette, ini isa ka social etiquette ukon common sense. Ang Facebook is a social networking site, gani tanan nga gina post diri mabasahan sang kadam an. Kung kamo may ipa alintun sa inyo pamilya, paryente, nobya o nobyo, ukon sa kabarkada nahanungod sa personal nga buluhaton o impormasyon… indi mo pag I broadcast sa pampubliko nga lugar kapareho sng Facebook. Mas maka pamaayo sang relasyon kag may courtesiya kung ini ihambal natun personal sa natungdan.

4. Reply To Comments Especially If They Are Questions
Kung mag Post a Status, usually ang atun friends maga “LIKE” or maga commentar. Mas maka pamaayo kung ini atun I acknowledge paagi sa pag Reply kapin pa kung ang pamangkut direkta nga nahanungod sa atun. Kung ini atun nga I ignore pirme, maga katabu nga ang atun friends may not bother sa liwat about sa atun Status sa madasun nga tini-on. Ini daw sa kapareho lng nga ga storya kita sa hangin.

5. Avoid Posting Comments On Every Post
Kung ga pasapak sapak ka sa imo nga friend.. indi pag himua pamaagi sa pag komentar sa mga tagsa nya nga post… nga wala sa kapuslanan kag indi relevant sa gin post nga topic/issue. Ini para malikawan o madudahan ka nga gina sunod sunod mo sya pirme nga daw stalker o peste.

Nugay sagad komentar sng wala kapuslanan kag indi related sa post or Capisnon/Capiz/Roxas City kag iban nga kabanwahan in general. Kung mahimo.. basahun danay ang thread or comments previously agud ma intiendihan ang nag kahilitabu angot sa amo nga post para malikawan man nga daw libagun o out of the topic sa grupo. Likawan mag post sng Chain Letter/messages o spam threads/links/advertisement para lng maka kuha traffic.

Bonus: Be Careful Of Your Tone
Kapareho sng iban nga online communication (Text, Email, Chat), communication is done textual. Indi natun mabatian ang tingug sng tagsa tagsa ukon ang iya body language kung sya may ginahambal. Gani, madali natun makita kag ma intiendihan ang balatyagun sng isa ka tawo kung siya AKIG, :-( ukon ;-) suno sa ATUN nga ginaSULAT.

Para malikawan ang indi pag intiendihanay kag maging instrumento sng iban para sa ila personal nga interest, gina hinyo gd namon nga kutob sng miyembro ukon mapa miyembro mag gamit sng ila nga personal nga account/ngalan kung mag join/post/comment sa sini nga grupo.Anything that would be posted nga daw may pagpatalang, pagduda kag pagsamad sng iban nga tawo by someone who uses pesudoname or suspicious account is subject for moderation/deletion.

Likawan ta ang pag post sng issue or topic nga wala sng balasehan ukon naga patalang o maka samad sng reputasyon sng iban nga tawo labi na gd sa kabilugan nga Capisnon.

Buligan natun nga mapaka-maayo kag mapa unwad ang aton probinsya kag syudad pamaagi sa atun nga alerto kag timely nga impormasyon, obserbasyon, participation, komentaryo kag analysis sng mga naga kahinabu sa atun palibut nga may kaangtanan sa Capisnon pati man sa iban natun nga kautoran nga adto sa iban nga lugar kag pungsod. Mas maayo nga i invite natun ang aton nga kapamilya, kapuso, kabarkada kag ka facebook nga CAPISNON nga mag join sa sini nga Online Community.

Ang admin/creator sng sini nga grupo may puder sa pag approve, removed or ban sng mga miyembro/post nga wala gasunod sng mga patakaran sa sini nga kumunidad.
1st Violation -- Deletion of post, comment, etc
2nd Violation -- Sending of warning through private message.
3rd Violation -- Removal from Group ...

Any post violating the following will be deleted as we see them fit.
1. Unrelated Topics or Post
2. Chain Messages & Spams
3. Hate messages that targets any member of this group or the group itself.
4. Selling of Products or other business not related to Capisnon.
5. Using inappropriate words in post or comments6. Announcements that do not relate to Capisnon or any upcoming events of Capisnon

Things you can do:
1. Post questions that relates to everything that is Capisnon
2. Discuss latest trends, news or updates about Capisnon
3. Other facts or trivias regarding to Capiz
4. Other off topic post would you think could benifit Capisnon and be aware of or any of the sort.

Madamu gid nga salamat kag mabuhay ang Capisnon!