Guitar World

෴෴Guitar World෴෴


◄ Guitar World ගෘප් එකට අදාල නීති රීති මාලාව


(1) ඔබ ඉදිරිපත් කරන පෝස්ට් හා කමෙන්ට්ස් පිළිබඳව වගකීම ඔබ විසින් දැරිය යුතුය.

(2) කිසිදු විටෙක කිසි කෙනෙක්ට මඩ ගැසීමට මෙම ගෘප්එක භාවිතා කිරිමෙන් වැළකිය යුතුය.

(3) ගෘප් එක තුල අනවශ්‍ය ලෙස හැසිරිම්, අසභ්‍ය කමෙන්ට්ස්, ගෘප් එකට අදාල නොවෙන පොස්ට් ඉවත්කරණු ලැබේ.

(4) යම්කිසි කෙනෙක් මෙම ගෘප් එක තුල අනවශ්‍යලෙස හැසිරෙන්න ගත්තොත් ඔහුට හෝ ඇයට දැනුම් දීමකින් තොරව ඉවත් කරනු ඇත.


මෙහි සිටින සියලුදෙනාම ඔබගේ මිතුරු මිතුරියන්ය. එනිසා මෙම ගෘප් එක ආරක්ෂා කරගෙන මෙහි සාර්ථක ඉදිරි ගමනට ඔබේ නොමද සහය ලබාදෙන්න... smile emoticon

"ස්තූතී "
මෙයට Chamin Madushan (Admin.)
G U I T A R W O R L D
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓