ร้านค้า

ฝากสมาชิกทุกท่านที่ได้รับเข้ากลุ่มช่วยกันคนละไลค์ เพือเป็นกำลังใจในการบริหารควบคุมดูแลกลุ่มไห้สะอาด
https://www.facebook.com/123427457737758

*คำเตือน: ห้ามโกนลูกค้า (ลูกค้าท่านได้ที่ไม่ได้รับสินค้าหรือสินค้าไม่คุณภาพ"สินค้าปล่อม" สามารถแจงทางแอกมิน)
เรียน พ่อค้าแม่ค้าทุกท่าน ที่รับเงินจากลูกค้าแล้วไม่ส่งของทางกลุ่ม จะแบนโดนไม่ต้องแจ้งไห้ทราบหลวงหน้า