Club marketing online

Tiêu chí Club Marketing online
• Marketing ‘Tốt’ + chất lượng kém = Chết
• Marketing “Tốt” + chất lượng tốt = Thành Công
• Chia sẻ, Kết nối, Tạo nên giá trị bền vững
• Cả nhà hãy Chung ta góp sức để trang Marketing online ngày càng mạnh mẽ hơn