சொல்லாய்வு

இதில் மொழியியல், சொற்பிறப்பியல், தனித்தமிழ் இவற்றைப் பற்றி உரையாடுவோம். தக்க அறிஞர்களையும் இதில் சேர்த்துத் தெளிவோம்.

This group is meant for theoretical research to clarify fundamental principles and subject theories to rigorous scientific analysis and accept the results regardless of one's personal beliefs. This group is meant for specialists who are trained in linguistics, etymology, engineers, scientists and Tamil scholars with the purpose of understanding Tamil philology.