Cộng Đồng Khởi Nghiệp BHNT

Group này dành cho các tư vấn viên, các nhà quản lý, các nhân vi...ên ngành BHNT, các GAD trong việc nâng tầm Quản trị, Lãnh đạo, Bán hàng.