CSBK Group

Group dành cho sinh viên BK ngành IT, ban đầu dành riêng cho khóa 2010 để chia sẻ tài liệu, bàn luận học tập nghiêmtúc(vl.com), nay thành cộng đồng chung, nơi thông báo học vụ, luận bàn assignment (share code) hay nói về tình yêu đôi lứa ...

Muốn tham gia với chúng tôi? Pm Admin Hồ Lê Chí Hiếu, trình bày thông tin (để biết bạn là ai, và mục đích bạn đến trái đất để làm gì).

Chào thân ái và quyết thắng.