‫دامغان سیاست (تریبون آزاد دامغان)‬

در این گروه قصد ما اینه که نظرات منصفانه و صادقانه خودمون و البته مستند رو در مورد دامغـــــان و فعالیت های مسئولین شهرستان را به نقد و تحلیل در آوریم و کانون همدلی بین دامغانی ها بوجود آوریم. (تریبون آزاد دامغان)
ما اینجا توهین نمیکنیم --- نقد میکنیم


عضویت در این گروه براساس در خواست ها می باشد نه دعوت ها .