‫دانشکده پزشکی شاهرود‬

هدف از این گروه دور هم بودن بچه های دانشکده پزشکی است