AMAZING FRIENDSHIP IN FACEBOOK (JAY JAGANNATH GROUP)

AMAZING FRIENDSHIP IN FACEBOOK
(JAY JAGANNATH GROUP)

¥-jagannath swami
nayan path gami
bhaba tume.........

¥-samsta member manku anurodha kara jauchhi kehi
kharap post & comment karantu
nahi .. Eita jagannath naka group

¥- jagannath nka related post adhika karantu..

¥-group ra develop pain samste chesta karantu..

¥- jagannath samsta member mankar jibanare sahayak huantu
ehi mora .. Pravu jagannath nka pakhare prathana...


Dhanyabad samsta member manku....
................Admin.........