Dream Landscapes photography group

Dream Landscapes photography group es un nou espai per poder contemplar la bellesa que ens envolta cada dia mentre estem atrafegats en les nostres vides...des de la visió artística de la realitat, tan senzill com aclucar els ulls i deixar fer a la imaginació...que tots teniu dins! P.D: les col.laboracions seràn benvingudes amb mesura com tot, excepte per a un servidor ja que soc el patró del vaixell d'aquesta petita illa enmig de tan oceà d'incomprensió pels artistes o els que preferim que ens diguin això que no pas qualsevol altra ofici concret de la vida...ens expressem per tots els altres canals que no depenen de cap organització ni partit...basat en la lliure elecció de les coses que ens poden omplir el temps que tenim per omplir del que sigui,...però tothom te els ulls que te per què qui mana es el cervell...no us deixeu enganyar pels prejudicis, idees que no son vostres, ...per què en realitat sempre voldríem saber mes...i altres vegades menys...costa molt ser humil si vols dir el que penses.. però per això posarem imatges mes que grans o eloqüents paraules...a no ser que algú sàpiga parlar igual que mirar! ..estic bastant obert a noves trobades entre artistes que evidentment no siguin reconeguts, però també vindria be la visita d'alguns que si, ni que sigui per una engruna de satisfacció per la feina ben feta..o almenys pel propòsit! ..i per anar creixent per ara, doncs acabem de néixer! :-)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Dream Landscapes group photography is a new space to see the beauty that surrounds us every day while we are busy in our lives ... from the artistic vision of reality as simple as squint and make left to the imagination. we all have inside .. ! PS: I would welcome collaborations such as with everything except for a server because I am the skipper of this little island in the middle of the ocean so misunderstood by the artists or those who prefer to tell us why not any particular profession of life ... we express all the other channels that do not depend on any organization or party ... based on the free choice of the things that we can fill the time you have to fill whatever, but ... everyone has eyes that you are the boss why the brain ... do not be fooled by prejudices , ideas that are not yours, really ... why ever would like to know more ... and sometimes less ... hard to be humble if you want to speak your mind .. but why put big images month or eloquent words ... unless you know someone speak like look ! .. I'm pretty open to new encounters between artists obviously are not known , but the visit would be if some , even a crumb of satisfaction for a job well done .. or at least for the purpose ! and growing .. for now , then just born ! :-)