අන්තර්ජාල මුදල් ක්‍රම (E~Money methods)

If any one knows about this kind of money making methods,,you can post about it and also post your money making tricks and matters through this group also share ideas with group members,,,
ලෝකයේ බොහොමයක් දෙනා මේ වනවිට මෙම සරල මුදල් සෙවීමේ ක්‍රම පිළිබඳව අවදානයක් යොමුකර ඇත.ශ්‍රී ලංකාවට වඩා මෙම ක්‍රම පිළිබඳව ඉන්දියාව,පකිස්තානය,පිලිපීනය ආදී ආසියානු රටවල් අවදායෙන් හා සාර්ථකව මෙමගින් මුදල් සෙව්ම් සිදුකරනු ලබයි.ඔබත් මෙම ක්‍රම අත්හදා බලා බලන්න........ඔබ මෙම ක්‍රම පිළිබඳව දන්නා තොරතුරුත් අනෙකුත් අයට ලබාදීමට මෙමගින් හැකියාව ඇත.....

අපේ අලුත්ම Blog එකට ඇවිත් යන්න.
http://lankaearnings.blogspot.com/

Clixsense link-
http://www.clixsense.com/?4766367